KOPALNIA PIASKU, ŻWIRÓW I POSPÓŁKI ORAZ WYSYP ODPADÓW

KOPALNIA PIASKU, POSPÓŁKI ORAZ ŻWIRÓW, PRZYDATNYCH DO NASYPÓW DROGOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ WARSTW MROZOODPORNYCH O WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKU FILTRACYJNYM.

Załadunek codziennie między 7-16
Kopalnia położona jest na południe od węzła Kąty Wrocławskie.

https://kopalniapiasku.com.pl/

SPRZEDAŻ KRUSZYW

SPRZEDAŻ PIASKU, POSPÓŁKI, ŻWIRÓW,
ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU), WSZELKICH KRUSZYW DROGOWYCH ORAZ STABILIZACJI.
NASZ MATERIAŁ SPEŁNIA NORMY JAKOŚCIOWE, POTWIERDZONE ODPOWIEDNIMI BADANIAMI LABORATORYJNYMI DOSTĘPNYMI NA NASZYCH STRONACH.

NR REJESTROWY BDO  000004717

PRZYJMUJEMY DO RECYKLINGU GRUZ Z WYKOPÓW, ELEMENTY BETONOWE I CEGLANE Z ROZBIÓREK ORAZ GLINĘ I INNE ODPADY ZGODNE Z NR BDO.
NA PRZYJĘTE ODPADY WYSTAWIAMY KARTY PRZEKAZANIA ODPADU ORAZ FAKTURY VAT.

DZIAŁAMY NA PODSTAWIE DECYZJI WYDANEJ PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.

17 01 01

Beton

17 01 07

Mieszaniny betonu, cegieł, płytek iceramiki

17 01 02

Cegły

17 05 04

Gleba i ziemia, kamienie, inne niż w  17 05 03

17 01 03

Płytki i ceramika

20 02 02

Gleba i ziemia w tym kamienie